Kwaliteit en privacy


Kwaliteit, Privacy en Klachten

Kwaliteitsstatuut GGZ–Vrijgevestigden en Privacyverklaring

Kwaliteitsstatuut GGZ:

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Het onderstaande kwaliteitsstatuut is goedgekeurd aan de hand van het beantwoorden van een aantal verplichte vragen met betrekking tot het vormgeven van mijn praktijk.

I. Algemene informatie

 1. Gegevens ggz-aanbieder

  • Naam praktijk: Psychologenpraktijk Corine den Otter
  • Naam regiebehandelaar: Corine den Otter
  • E-mailadres: info@corinedenotter.nl
  • KvK nummer: 20153844
  • Website: www.corinedenotter.nl
  • BIG-registraties: 49062260325
  • Basisopleiding: Universitair Doctoraal Klinische Psychologie KU Nijmegen
  • AGB-code praktijk: 94 00 3560
  • AGB-code persoonlijk: 94 00 4094
 2. Werkzaam in de generalistische basis-ggz, in Categorie A; dit is een combinatie van laag complexe problematiek en laag complexe zorg. (Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid zal in de toekomst vervallen, dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over).

 3. Aandachtsgebieden:

  Cliënten kunnen met de volgende soorten problematiek in mijn praktijk terecht:

  Milde individuele- of relatieproblemen voor mensen vanaf 18 jaar, zoals:

  • overspannenheid/ burn-out - depressie of sombere stemming - onzekerheid, weinig zelfvertrouwen
  • verwerkingsproblemen als gevolg van veranderingen in het leven en van milde traumatische ervaringen
  • werk- en studieproblemen
  • lichamelijke klachten zonder medische oorzaak
  • relatieproblemen.

  Behandelvormen:

  • oplossingsgerichte therapie
  • hypnotherapie
  • cliëntgerichte therapie
  • cognitieve gedragstherapie
  • EMDR
  • mindfulness
  • inzichtgevende therapie
  • Emotionally Focused Therapy (EFT) gericht op relatietherapie.
 • Praktijkvisie:_ De algemene visie van de praktijk kan het beste als volgt omschreven worden, met oprechte aandacht samen met een cliënt naar zijn of haar problemen kijken brengt vaak al een proces van erkenning en inzicht teweeg, waardoor mooie interne processen mogelijk worden. In mijn praktijk kunnen volwassenen voor gesprekken terecht vanaf 18 jaar met milde individuele problemen of relatieproblemen. Voorbeelden van deze problematiek zijn: - overspannenheid en burn-out, - verwerkingsproblemen door veranderingen in het leven, zoals: scheiding, ziekte, verlies van een belangrijk persoon, huwelijk of samenwonen, geboorte van een kindje, ziekte van iemand die je na staat, pensionering, of kinderen die het huis uit gaan, verwerking van milde traumatische ervaringen, onzekerheid en weinig zelfvertrouwen, problemen met overgang of ouder worden, depressie en sombere stemming, werk- en studieproblemen, lichamelijke klachten waar geen medische oorzaak voor is gevonden, relatieproblemen. Bij de behandeling maak ik gebruik van een diversiteit aan behandeltechnieken afkomstig uit de oplossingsgerichte therapie, cliënt gerichte therapie, schematherapie, cognitieve gedragstherapie, EMDR en hypnotherapie. Daarnaast maak ik gebruik van e-health. Sinds corona kunnen sessies in overleg ook buiten plaats vinden.
 1. Aan mijn praktijk zijn de volgende zorgverlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren): C.L.A.M. den Otter BIG: 49062260325

 2. Professioneel netwerk:

  5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder: Huisartsenpraktijken, collega-psychologen en -psychotherapeuten, ggz-instellingen, haptonomen en therapeuten gespecialiseerd in familieopstellingen.

  5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest frequent, samen met:

  • N.T.M. Verhaegen (huisarts) BIG: 09060363701
  • J. Bakers (huisarts) BIG: 79059994401
  • Sylvia Scheffer (klinisch psychologe/psychotherapeute) BIG: 09910954525
  • Tineke Drenth (GZ-psychologe) BIG: 49055317725
  • Astrid Wetzels (psychotherapeut) BIG: 69056767516
  • Donneke v. d. Hoogen (psycholoog NIP)
  • Maaike van Osselaer ( psycholoog arbeid en gezondheid)

  5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

  • Overleg en consultatie mbt diagnostiek en behandeling.
  • Vragen mbt medicatie en afstemming behandeling met de huisarts.
  • Doorverwijsmogelijkheden naar S-GGZ voor behandeling of uitgebreide psychodiagnostiek.
  • Overleg mbt praktijkvoering.
  • Aanvullende behandeling of overbrugging van behandeling tijdens vakanties en ziekte.

  5d. Cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij: de huisartsenpost in hun woonplaats. Deze kan indien nodig de crisisdienst van de GGZ inschakelen.

  5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH? Nee, omdat: er zich zelden een crisis voordoet in mijn praktijk, gezien de milde problematiek van de cliënten.

5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende zelfstandig werkende zorgverleners: -Donneke v. d. Hoogen (psycholoog NIP) -Sylvia scheffer (klinisch psycholoog/ psychotherapeut) BIG: 09910954525 -Tineke Drenth (GZ-psychologe) BIG: 49055317725 -Maaike van Osselaer ( psycholoog arbeid en organisatie)

5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren: Door middel van het lerend netwerk kom ik, door mijn praktijkvoering en manieren van behandeling met mijn collega's te vergelijken tot reflectie en aanpassingen op mijn werk en praktijkvoering. Het bevordert mijn efficiëntie en ontwikkeling op het gebied van praktijkvoering en als hulpverlener. Daarnaast geeft het een fijne back up om op terug te vallen en een gevoel van steun waardoor ik mijn werkzaamheden beter kan uitvoeren.

 1. Mijn praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

 2. Behandeltarieven: Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk onder het kopje 'vergoeding'. Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk onder het kopje 'vergoeding'. Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk, allen onder het kopje 'vergoeding'

  De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden: vergoeding

 3. Kwaliteitswaarborg: Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging: Visitatiecertificaat van het NIP, Intervisie, bij- en nascholing, de beroepscode van mijn beroepsvereniging. Link naar website: Over mij

 4. Klachten- en geschillenregeling 9a. Mijn cliënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij: Het NIP : 030-8201500 of www.psynip.nl Link naar website: vergoeding 9b. Mijn cliënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij: Het NIP : 030-8201500 of www.psynip.nl De geschillenregeling is hier te vinden: vergoeding

 5. Regeling bij vakantie en calamiteiten: 10a. Cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij: Tineke Drenth, Donneke v d Hoogen Maaike van Osselaer 10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd voor het geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten.

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

Cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document of kunnen deze telefonisch opvragen. contact

 1. Aanmelding en intake

  12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld: De aanmelding kan telefonisch of per mail gedaan worden en wordt door mijzelf ontvangen en beantwoord. Ik neem daarna meestal telefonisch contact op met een cliënt om kort de reden van aanmelding, de eventuele wachttijd en administratieve zaken van belang voor de aanmelding te regelen. Een afspraak voor een intake wordt gemaakt en een intakevragenlijst en een ROMvragenlijst wordt verstuurd via mail of post. Ik doe zelf alle communicatie en de intake. 12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid): Ja

 2. Diagnostiek

  13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door: Corine den Otter Generalistische basis ggz: gz-psycholoog.

  13b. Soms zijn er andere collega's betrokken bij het diagnostisch proces. Het gaat dan om collega's van mijn intervisiegroep en collega's met een bepaalde expertise. Daarnaast overleg ik soms met collega psychotherapeuten die op mijn verzoek psychologisch onderzoek doen bij een cliënt.

 3. Behandeling

  14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de cliënt opgesteld door: Corine den Otter Generalistische basis ggz, gz-psycholoog. 14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is: Corine den Otter Generalistische basis ggz, gz-psycholoog. 14c. De cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de cliënt). 14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de cliënt daarvoor geen toestemming geeft. 14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt: Per sessie bespreek ik hoe een cliënt ervoor staat ivm het aanmeldmoment. Om de ongeveer 5 sessies evalueer ik met een cliënt het behandelplan tijdens een face to face contact. Indien nodig stellen we het behandelplan, de diagnose, wijze van behandelen of de duur van de behandeling bij. Dit kan op ieder tijdstip tijdens de behandeling als daar reden voor is. Bij langer lopende behandelingen (langer dan een half jaar) bespreek ik de uitkomsten van tussentijdse ROM metingen in vergelijking met de voorgaande ROM metingen. Als er naasten betrokken zijn bij een behandeling dan spreek ik die meestal tijdens een gezamenlijke sessie met de cliënt. Soms spreek ik naasten, met toestemming van de cliënt, apart in een persoonlijk gesprek of telefonisch. Soms overleg ik met een collega of huisarts, met toestemming van de cliënt, over diagnose, verloop van de behandeling of medicatie. Dit overleg bespreek ik altijd na met een cliënt. 14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): Voor het eerste gesprek vraag ik een cliënt om een intakevragenlijst en een ROM vragenlijst in te vullen. Deze 2 vragenlijsten dienen samen met de intake als basismeting van de behandeling en worden tijdens het verloop van de behandeling vergeleken met de metingen en veranderingen die een cliënt meldt. Per sessie evalueer ik met de cliënt of we met de betreffende sessie op het goede spoor zitten. Om de 5 gesprekken wordt het behandelplan doorgenomen met een cliënt en worden afname van klachten genoteerd, alsmede de mate waarin de behandeldoelen dichterbij komen. Dit alles wordt vastgelegd in het elektronisch patiënten dossier. Indien psychodiagnostisch onderzoek heeft plaatsgevonden wordt dit uitgebreid met een cliënt besproken en vastgelegd in het dossier. De uitkomsten van een ROM meting wordt altijd besproken bij opvallende antwoorden en na een 2e of 3e meting, om de voortgang te meten en bespreken. Bij afronding van de behandeling worden de grootste verschillen onderzocht die een cliënt ervaart tussen het begin van de behandeling en bij afsluiting. 14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark Ggz (SBG): Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl 14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de cliënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: Om de 4 maanden of ongeveer 5 sessies (afhankelijk van welke van de 2 er het eerste is) en bij afsluiting van de behandeling. 14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende 2 manieren: ik vraag tussentijds regelmatig na hoe tevreden de cliënt over de behandeling is. Verder vraag ik na wat de cliënt als nuttig en als goed heeft ervaren en wat hij of zij graag anders wil. Na afloop van de behandeling stuur ik mijn cliënten een online vragenlijst mbt clientsatisfactie, de CQi 5.1

 4. Afsluiting/nazorg

  15a. Ik bespreek met de cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen.

  15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt. 15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt.

 5. Omgang met clientgegevens

  16a. Ik vraag om toestemming van de client bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals.

  16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle). 16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS.

III. Ondertekening

Naam: Corine den Otter. Plaats: Breda. Datum: 01-05-2022 Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld.

==========================

PRIVACYSTATEMENT Psychologenpraktijk Corine den Otter:

Ik, Corine den Otter, eigenaresse van ‘Psychologenpraktijk Corine den Otter’ (KvK-nummer 20153844, BIG: 49062260325), hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacystatement leg ik uit hoe ik omga met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 • Toepassing: Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen, van wie ik persoonsgegevens verwerk:

  • (potentiële) cliënten
  • bezoekers aan mijn praktijk
  • bezoekers van de website www.corinedenotter.nl
  • alle overige personen die met mij contact opnemen of van wie ik persoonsgegevens verwerk.
 • Verwerking van persoonsgegevens: Ik verwerk persoonsgegevens die:

  • een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch of digitaal (via email of het contactformulier op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
  • met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
  • tijdens een bezoek van een betrokkene aan mijn website zijn gegenereerd, zoals het surfgedrag op de website;
  • door betrokkene worden verstrekt bij het invullen van ROM vragenlijsten. Deze gegevens worden versleuteld verstuurd en worden gebruikt voor intern gebruik en met toestemming van de betrokkene volgens de beroepsgroep van psychologen geldende regels versleuteld aangeleverd bij het SGB.
  • door betrokkene worden verstrekt aan het begin van de behandeling. Deze gegevens worden met toestemming van de betrokkene aan het einde van de behandeling volgens de beroepsgroep van psychologen geldende regels versleuteld aangeleverd voor landelijke statistieken.
  • met schriftelijke toestemming door betrokkene uit (beveiligde) video- of audio-opnames voortkomen. Deze gegevens worden enkel voor studie- en leerdoeleinden gebruikt en na gebruik onmiddellijk gewist.
 • Doeleinden verwerking: Ik verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
  • het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens;
  • het voorzien van informatie waar de betrokkene behoefte aan heeft;
  • het verbeteren van de praktijkwebsite www.corinedenotter.nl
  • het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over het aantal bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers.
 • Rechtsgrond: Ik verwerk persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

  • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
  • uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
  • een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
  • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor informatievoorziening.
 • Verwerkers: Ik kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van mij persoonsgegevens verwerken. Ik sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

 • Persoonsgegevens delen met derden: Ik deel persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Ik deel geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden. Tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 • Doorgifte buiten de EER: Ik geef in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draag ik ervoor zorg, dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 • Bewaren van gegevens: Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan nodig is. In beginsel hanteer ik de volgende bewaartermijnen:

  • medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
  • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
  • bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website. Tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.
 • Wijzigingen privacystatement: Ik kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website www.corinedenotter.nl gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 • Rechten, vragen en klachten: U hebt het recht aan mij te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u met mij contact opnemen door een e-mailbericht te sturen naar info@corinedenotter.nl. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop ik persoonsgegevens verwerk, kunt u contact opnemen met mij via email info@corinedenotter.nl. Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Mei 2018 Corine den Otter